Con­trasto Armon­ico is as lead­ing orchestra/ensemble which focuses on early music, espe­cially music com­posed in the Ital­ian style. It was founded in 2004 by Marta Semkiw and Marco Vitale (musi­cal direc­tor), and estab­lished with the sup­port of De Brauw Black­stone West­broek. The birth of the orches­tra was cel­e­brated in Delft (NL) with two pro­duc­tions of Han­del operas: “Siroe, Re di Per­sia” and “Lotario”.

The aim of Con­trasto Armon­ico is to go back to the roots of the HIP “His­tor­i­cally Inspired Per­for­mance”, doing front-line research and advanc­ing the bound­aries of early music per­for­mance prac­tice.  An idea of HIP as a con­stant “work in progress”, con­sid­er­ing it as a phi­los­o­phy instead of a con­sol­i­dated tradition.

The orches­tra is con­sti­tuted of pro­fes­sional musi­cians from all over the world who share the same ideals and feel­ings for the Early Music per­for­mance prac­tice, using copies of orig­i­nal instru­ments, his­tor­i­cal pitches and trans­po­si­tions, keep­ing as a goal the inten­tion to get as close as pos­si­ble to the style and aes­thetic of the work performed.

Con­trasto Armon­ico started a record­ing project of Han­del vocal works in Ital­ian lan­guage; the first CD was released in 2008 by Bril­liant Clas­sics, with the ser­e­nata “Aci, Galatea e Polifemo” fol­lowed by the ora­to­rio “La Res­ur­rezione” in April 2009. Con­trasto Armon­ico is cur­rently involved in record­ing the com­plete Ital­ian can­tatas by G. F. Han­del, an ambi­tious project which will include all the can­tatas in Ital­ian lan­guage com­posed by Han­del with instru­men­tal accom­pa­in­ment as well as with solo basso con­tinuo (nearly 100 com­po­si­tions): the first two vol­umes were released in the Han­del year 2009.

Con­trasto Armon­ico has per­formed in prestigious con­cert halls and festivals such as Con­cert­ge­bouw Ams­ter­dam, Utrecht Early Music Festival, Styriarte Graz.

Con­trasto Armon­ico to barokowy zespół/orkiestra z siedz­ibą w Voor­burg (Holan­dia) mający w swoim składzie pro­fesjon­al­nych muzyków pod kierunk­iem Marco Vitale. Zespół pow­stał w 2004 roku z inic­jatywy pol­skiej wiolon­czelistki Marty  Semkiw i włoskiego klawesynisty Marco Vitale przy współudziale ‘De Brouw Black­stone West­broek’. Debiut orkiestry miał miejsce w Delft (NL) przy okazji wys­taw­ienia dwóch oper Handla: ‘Siroe, re di Per­sia’ i ‘Lotario’.

Celem Con­trasto Armon­ico jest powrót do korzeni HIP “wykonastwa his­to­rycznie zain­spirowanego”, prowadze­nie prac badaw­czych  oraz posz­erzanie granic prak­tyki wykon­aw­czej muzyki dawnej. Con­trasto Armon­ico widzi HIP jako nieusta­jącą “pracę w toku”, uzna­jąc ją jako filo­zofię, a nie kon­sol­i­dację trady­cji. Artyści Con­trasto Armon­ico dzielą tȩ samą pasjȩ dla muzyki wykony­wanej na instru­men­tach dawnych i miłość dla włoskiej muzyki Handla. Po pię­ciu lat­ach ros­nącej dzi­ałal­ności nasze nagra­nia są dys­try­buowane na całym świecie przez holen­der­ską firmȩ Bril­liant Clas­sics. W roku Hand­lowskim 2009 ukazało siȩ nowe nagranie ora­toruim ‘La Res­ur­rezione’. Con­trasto Armon­ico i Bril­liant Clas­sics wydali w tym samym roku jeszcze dwie płyty z serii Wszys­tkie Kan­taty Handla (Han­del Com­plete Can­tatas). Jest to pro­jekt, który ma na celu nagranie wszys­t­kich kan­tat na głos i basso con­tinuo (niek­tóre z nich  bȩdą nagra­ni­ami pre­mierowymi), a także kan­tat z akom­pa­ni­a­mentem orkie­strowym. Con­trasto Armon­ico to pier­wsza i jedyna orkies­tra która wykonuje rzym­ską muzykȩ Handla w ory­gi­nal­nym niskim rzym­skim stroju (A-392Hz) razem z trans­pozy­cją intru­men­tow detych.

Nasze pier­wsza płyta CD, ser­e­nata “Aci, Galatea e Polifemo” (2008), została entuz­jasty­cznie przyjęta przez pub­liczność i kry­tyków. “Wszys­tko jest uksz­tałowane inteligent­nie i z wyrazis­toś­cią”, pisze Amer­i­can Record Guide, niemiecki mag­a­zyn Fono­Fo­rum opisuje nagranie jako “Lustvoll” i określa grę Con­trasto Armon­ico jako “bardzo ele­gancką, płynną i dźwięczną w stylu”. “Wyko­nanie jest warte zauważe­nia dla nat­u­ral­nych tempi jakie sto­suje Marco Vitale i oczy­wis­tego przy­wiąza­nia do sub­tel­ności w notacji Handla” — mówi David Vick­ers w Gramo­phone:  “Zami­ast próbować uciec od  styl­i­zowanych  kon­wencji, Vitale ciepło je oga­r­nia i dzieli siȩ nimi ze swoimi słuchaczami”.